Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


 

 
 

Regulamin korzystania z kompleksu
boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012
Wolsztyn, ul. Komorowska 21. Boiska są czynne i dostępne codziennie wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.orlik.wolsztyn.pl (na każdy miesiąc) dla wszystkich chętnych.  
2. W roku szkolnym w godzinach dopołudniowych boiska udostępnione są dla zorganizowanych grup  szkolnych po uprzednim uzgodnieniu terminu z Animatorem.
3. Szatnie i toalety otwarte są wyłącznie w godzinach obecności Animatora.
4. Korzystanie z obiektu podczas nieobecności animatora odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów.
5. Przed wejściem na boiska należy OBOWIĄZKOWO zapoznać się z niniejszym regulaminem.  Wstęp na teren kompleksu boisk oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
6. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość.
7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
8. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas korzystania z obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora kompleksu boisk, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca – użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
9. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator lub instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
11. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt administratorowi obiektu.
12. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń orlika tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia animatora lub administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
13. Każdy użytkownik jest zobowiązany niezwłoczne poinformować animatora, instruktora bądź administratora o kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
14. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1  koordynuje pełniący dyżur animator lub instruktor sportu.
15. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora lub instruktora sportu.
16. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora.
17. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
18. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
19. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
20. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 18a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
21. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz żucia gumy
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
22. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 13 korzystania z boisk podejmuje animator, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
c) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
23. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.


Regulamin korzystania z szatni
boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012
Wolsztyn, ul. Komorowska 2


1. Korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość;
2. Po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki instruktorowi i wpisać do Zeszytu usterek;
3. Korzystający z szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody;
4. Zabrania się:
a) zaśmiecania szatni;
b) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających;
5. Za cenne przedmioty pozostawione w szatni lub na boiskach Administrator, Animator i trener nie ponoszą odpowiedzialności;
6. Wartościowe przedmioty należy pozostawić u Animatora;
7. Klucz do szatni znajduje się u Animatora;
8. Dla osób korzystających z szatni dostępne są toalety i prysznice.

Dyrektor
MOSiR Wolsztyn