Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


 

 

Warunki użytkowania boiska typu ORLIK na czas COViD 19.

Drodzy użytkownicy kompleksu boisk „Orlik” przy Pływalni Miejskiego w Wolsztynie,
po dłuższej przerwie od 5 maja 2020 roku otwieramy dla Was nasz obiekt. Jednak z uwagi na zaistniałą sytuację, a także rekomendacje Ministerstwa Sportu, zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia zasad bezpieczeństwa i ograniczeń, zarówno dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, jak i dla Was, naszych klientów. Będą one obowiązywać do odwołania.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi oraz ich stosowanie. W tym trudnym czasie będziemy zmuszeni do weryfikacji ich respektowania, a w skrajnych przypadkach do żądania opuszczenia obiektu przez osoby, które nie przestrzegają zaleceń. Pamiętajcie, że trzymanie się zasad ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Bardzo dziękujemy za zrozumienie i uszanowanie wytycznych.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.
1. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Rekomendowane jest także systematyczne odkażanie rąk.
2. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
3. Obowiązuje nakaz korzystania z własnego sprzętu jak znaczniki, piłki i małe bramki. Sprzęt nie będzie wypożyczany przez MOSiR Wolsztyn.
4. Konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, jednocześnie przypominamy o konieczności gry w odpowiednim, sportowym obuwiu.
5. Do dyspozycji graczy przy wejściu na boisko jest płyn dezynfekcyjny.
6. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu, aby zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób.
7. Od powyższych reguł nie ma żadnego odstępstwa.
8. Osoba dokonująca rezerwacji, opiekun lub trener odpowiada za przestrzeganie wszelkich zaleceń przez wszystkich uczestników gry.
Powyższe wytyczne wprowadza się za rekomendacją Ministerstwa Sportu

 

 

 

Regulamin korzystania z kompleksu
boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012
Wolsztyn, ul. Komorowska 21. Boiska są czynne i dostępne codziennie wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.orlik.wolsztyn.pl (na każdy miesiąc) dla wszystkich chętnych.  
2. W roku szkolnym w godzinach dopołudniowych boiska udostępnione są dla zorganizowanych grup  szkolnych po uprzednim uzgodnieniu terminu z Animatorem.
3. Szatnie i toalety otwarte są wyłącznie w godzinach obecności Animatora.
4. Korzystanie z obiektu podczas nieobecności animatora odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów.
5. Przed wejściem na boiska należy OBOWIĄZKOWO zapoznać się z niniejszym regulaminem.  Wstęp na teren kompleksu boisk oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
6. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość.
7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
8. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas korzystania z obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora kompleksu boisk, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca – użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
9. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator lub instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
11. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt administratorowi obiektu.
12. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń orlika tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia animatora lub administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
13. Każdy użytkownik jest zobowiązany niezwłoczne poinformować animatora, instruktora bądź administratora o kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
14. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1  koordynuje pełniący dyżur animator lub instruktor sportu.
15. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora lub instruktora sportu.
16. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora.
17. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
18. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
19. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
20. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 18a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
21. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz żucia gumy
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
22. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 13 korzystania z boisk podejmuje animator, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
c) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
23. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.


Regulamin korzystania z szatni
boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012
Wolsztyn, ul. Komorowska 2


1. Korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość;
2. Po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki instruktorowi i wpisać do Zeszytu usterek;
3. Korzystający z szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody;
4. Zabrania się:
a) zaśmiecania szatni;
b) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających;
5. Za cenne przedmioty pozostawione w szatni lub na boiskach Administrator, Animator i trener nie ponoszą odpowiedzialności;
6. Wartościowe przedmioty należy pozostawić u Animatora;
7. Klucz do szatni znajduje się u Animatora;
8. Dla osób korzystających z szatni dostępne są toalety i prysznice.

Dyrektor
MOSiR Wolsztyn